Kulturminner i Østfold 

Moss 

   

Fossenområdet 

Fossenområdet omfatter elveløpet med damanlegg, broer, bebyggelse, og øvrige konstruksjoner i området omkring Mossefossen. Fossenområdet har en helt spesiell historie som Moss by's vugge og arnested. Fossekraften ble utnyttet til kverndrift for mer enn 600 år siden. Omkring år 1500 ble de første vanndrevne sager i landet oppført i Mossefossen. Møllene, sagbrukene, tømmerfløtingen og trelasthandel skapte grunnlaget for industri, næringsvirksomhet, bosetting, skipsfart og bydannelse. Det går en ubrutt historisk linje mellom de første kverner og sagbruk til dagens mølle-, bryggeri- og treforedlingsindustri. 

"Moss jernverk" ble startet i 1704. I jernverkets hovedbygning ble "Mossekonventionen" undertegnet i 1814. På "Verket" ligger fylkets best bevarte arbeiderboliger fra 1700-tallet. Det gamle boligområdet "Bjerget" og en del av Kongensgate hører med. "Gamle Kongevei" krysser Mossefossen over Storebro og Lillebro som et historisk symbol på Moss som trafikknutepunkt.I området finner vi restene etter byens første kommunale vannverk som sammen med resten av "Møllebyen" er sterkt truet av forfall. 

Ønsket om å stanse forfallet og styrke forståelsen for Mossefossens historiske betydning og områdets unike fremtidsmuligheter var hovedintensjonene med valget av "Fossenområdet". 

- Torill Wyller -
Vil du se mer? - arkivets gamle fotografier fra samme sted. 


Foto: Tom M. Braastad, Østfold fylkes billedarkiv 
© Copyright 1997 Østfold fylkes billedarkiv. 
For bestilling av fotografier, klikk her: Østfoldfylkes billedarkiv 

(Tilbake)