Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Du er herArbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler


Arbeidsgivererfaringer

Urent farvann

De tre prosjektbibliotekene har hatt arbeidsgiveransvar overfor de ansatte konsulentene. Arbeidsgiverne har gitt uttrykk for at det har vært vanskelig å få oversikt over ordninger og muligheter som kan gjøres gjeldende når man ønsker å ansette og legge til rette for en medarbeider med nedsatt funksjonsevne. Spesielt hjelpemiddelformidlingen og ordningene med lønnstilskudd, fadder og lese- sekretærhjelp trekkes frem. Ansvarsforhold og regelverk har blitt opplevd komplisert og uoversiktlig. Det har vært mange ulike instanser og samarbeidspartnere å involvere og forholde seg til. Ofte har det vært utskifting av saksbehandlere. Alt dette har krevd tålmodighet og mye tid fra arbeidsgivers side til tross for at prosjektet har hatt en koordinator som har ivaretatt samarbeidet med de ulike aktørene. Slik som systemet fungerer i dag, mener arbeidsgiverne at det er behov for en egen ressurs som kan vise vei og være pådriver gjennom et farvann som oppleves urent. Det vises til koordinatorrollen i ”Arbeid med Bistand”.


Holdningsendring og økt kompetanse

Noen av arbeidsgiverne følte en viss engstelse og var noe skeptiske i utgangspunktet på grunn av manglende kunnskap om tilrettelegging og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette har ikke slått til. Når arbeidsplassene for konsulentene har blitt tilrettelagt for den enkelte i forhold til fysisk utforming, hjelpemidler, tilpasset arbeidstid og mengde osv, har konsulentene utført en god jobb på linje med andre arbeidstakere. De har tilført mye positivt og blitt en ressurs i ansattegruppen. Arbeidsplassen har fått økt kunnskap om og bevissthet på å ivareta brukere og kolleger med funksjonsnedsettelser. De ansatte tenker nå i større grad ’tilgjengelighet’ i ulike settinger enten det dreier seg om fysisk tilgjengelighet eller deltakelse for alle i forskjellige sammenhenger. Konsulentene har bidratt til at kollegene nå ofte griper fatt i og løser oppgaver på en annen måte. Totalt sett kan man si at staben har hevet sin kompetanse slik at biblioteket nå yter bedre service overfor publikum.