Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Om prosjektet:

Universell utforming
og tilgjengelighet


Samarbeidspartnere

Sluttrapport

Du er herEvalueringsrapport

 

 

Strek - margdeler Evalueringsrapport

Sammendrag av sluttevaluering
ved SINTEF Helse

Oppdrag

SINTEF Helse har fått i oppdrag av Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling) å evaluere samarbeidsprosjektet Det tilgjengelige bibliotek (DTB). Prosjektet startet 1. mai 2001 og har som målsetting å gjøre tre utvalgte folkebibliotek mer tilgjengelige for funksjonshemmede (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Sarpsborg hovedbibliotek og Deichmanske bibliotek, filial Torshov).

Prosjektet

Prosjektet har bestått av fire delprosjekter.
Evalueringen skulle vurdere om 1) bibliotekene fysisk sett er blitt mer tilgjengelige for mennesker med funksjonsvansker og om bibliotekenes tjenester er blitt mer tilgjengelige for mennesker med funksjonsvansker, 2) om stillingen som konsulent er et godt jobbalternativ for mennesker med funksjonsvansker, og 3) om brukermedvirkningen har vært i samsvar med de mål som er skissert i hovedprosjektplanen. Datainnhentingen har foregått ved dokumentgjennomgang, besøk på de tre bibliotekene, intervju med biblioteklederne, funksjonskonsulentene, lederne av delprosjektene, brukerrepresentanter og andre aktuelle prosjektdeltakere, samt spørreskjema til en ressursgruppe av funksjonshemmede rådgivere. Evalueringsarbeidet foregikk i det vesentlige høsten 2004.

SINTEF Helses vurderinger

Med ovennevnte informasjonen som utgangspunkt har SINTEF Helse konkludert med at prosjektet Det tilgjengelige bibliotek i løpet av prosjektperioden har bidratt til å gjøre prosjektbibliotekene til en mer tilrettelagt kunnskapsbase, møtested og arbeidsplass for mennesker med funksjonsvansker. Det er bygget opp egne publikumstasjoner bestående av PC med spesialutstyr, programvare og tilgang til Internett, og det er opprettet konsulent stillinger for personer med funksjonsvansker, kalt funksjonskonsulenter. Stillingene har vært besatt av personer med syns- eller bevegelseshemning. Brukermedvirkning har vært ivaretatt i prosjektet. I tillegg er det viktig å vise til den holdningsskapende effekt prosjektet har hatt ved å sette fokus på viktigheten av at samfunnet blir bedre tilrettelagt for alle. Dette gjelder blant annet tilrettelegging av kulturtilbud, fysisk tilgjengelighet til offentlige bygninger, tilgang til informasjon og tjenester og mulighetene til å delta i arbeidslivet.

Prosjektet har vært omfattende, og det har derfor vært vanskelig å dokumentere graden av måloppnåelse siden prosjektmålene har vært generelle og lite etterprøvbare.

Anbefalinger

Prosjektet anbefales videreført gjennom et nytt prosjekt over tre til fem år i samarbeid med tjenester som for eksempel kommunens servicekontor, Aetats jobbsentre, SATS forsøksvirksomhet og RTV/Hjelpemiddelsentralene. Personer med lese-og skrivevansker, utviklingshemmede og fremmedspråklige bør i sterkere grad inkluderes i en videreføring.

Strek - margdeler

Bilde av forsiden på evalueringsrapporten

Evalueringsrapporten

Hele rapporten i PDF-dokument

 

Til forsiden Informasjon om prosjektet Fysisk tilgjengelighet Elektronisk tilgjengelighet Tilrettelagte arbeidsplasser