Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser


Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Økonomiske virkemidler

Du er herLover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer


Strek - margdeler


Lover og forskrifter

 • Folketrygdloven omhandler bl.a. økonomiske støtteordninger og anskaffelse av hjelpemidler som skal kompensere for særlige utgifter ved sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne. Se:
   
 • § 10 Ytelser under medisinsk rehabilitering: §10-5 Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og §10-7 Stønadsformer samt Rikstrygdeverkets rundskriv til § 10-7
   
 • § 11 Ytelser under yrkesrettet attføring

   
 • Arbeidsmiljøloven
  Se Kap.II: Krav til arbeidsmiljøet
   
 • § 12. Tilrettelegging av arbeidet
   
 • § 13. Særlig om arbeidstakere med redusert arbeidsevne
   
 • Tilhørende forskrifter
  Se også Kap. X A: Likebehandling i arbeidslivet
   
 • § 54 B Forbud mot forskjellsbehandling/diskriminering
   
 • § 54 F Tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere med funksjonshemming
   
  Oppdatert lovverk med forskrifter finnes på www.lovdata.no