Det tilgjengelige bibliotek - logo
Hjem | Om prosjektet | Fysisk tilgjengelighet | Tilgjengelig IKT | Tilrettelagte arbeidsplasser
 


Tilrettelagte arbeidsplasser:


Bakgrunn

Ansettelse

Arbeidssted;
fysisk tilgjengelighet


Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurdering

Opplæringspakke

Hjelpemidler

Annen tilrettelegging

Du er herØkonomiske virkemidler

Lover og forskrifter

Samarbeidspartnere

Arbeidsgivererfaringer

Strek - margdeler


Økonomiske virkemidler

Når det gjelder tilrettelegging av den enkelte arbeidsplass, er det flere ordninger og virkemidler som kan gjøres gjeldende. I dette prosjektet har vi hatt fokus rettet mot Aetats virkemidler og metoder.
Alle konsulentene hadde fått innvilget yrkesrettet attføring. Det innebar støtte til og iverksetting av målrettete tiltak for å styrke mulighetene for varig arbeid (nødvendig utstyr, opplæring, undervisningsmateriell, reiseutgifter og fadder/praktisk assistanse).
I tillegg ble det innenfor Aetats ordinære tiltaksstruktur søkt om og innvilget lønnstilskudd og Arbeid med Bistand.

Strek - margdeler


Aetats virkemidler

Se www.aetat.no

o Yrkesrettet attføring
o Lønnstilskudd
o Arbeid med Bistand
o Opplæring i arbeidslivet
o Midlertidig sysselsetting
o Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
o Tiltak i arbeidsmarkedsbedrifter
o Varig tilrettelagt arbeid
o Bedriftsintern attføring

Trygdeetatens virkemidler

Se www.trygdeetaten.no

oTilretteleggingstilskudd
o Transport til arbeids- og utdanningsreiser
o Hjelpemidler på arbeidsplassen
o Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte
o Tolkehjelp for hørselshemmede
o Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde
o Funksjonsassistent